Nomes Singulares

Apollinaire, Guillaume

Pseudónimo de Kostrowitski, Wilhelm Apollinaris de