Nomes Singulares

Browne, Maria da Felicidade do Couto
(1797-1861)
poetisa
Ortónimo de A Coruja Trovadora

Nome Singular Citado1
Os Esquecidos da Literatura
Silveira, Pedro da (1922-2003)
Ler, Ano 1 - N.º 7, Outubro, 1952, p. 6