Nomes Singulares

Torrens, Oswaldo Garcia
(1915-1993)
xadrezista, livreiro espanhol

Autor Singular5
Xadrez
Torrens, Oswaldo Garcia (1915-1993)
Ler, Ano 1 - N.º 1, Abril, 1952, Xadrez, p. 10
Xadrez
Torrens, Oswaldo Garcia (1915-1993)
Ler, Ano 1 - N.º 3, Junho, 1952, Xadrez, p. 10
Xadrez
Torrens, Oswaldo Garcia (1915-1993)
Ler, Ano 1 - N.º 5, Agosto, 1952, Xadrez, p. 10
Xadrez
Torrens, Oswaldo Garcia (1915-1993)
Ler, Ano 1 - N.º 6, Setembro, 1952, Xadrez, p. 10
Xadrez
Torrens, Oswaldo Garcia (1915-1993)
Ler, Ano 1 - N.º 8, Novembro, 1952, Xadrez, p. 14